Sheetrock

  • Cutaway
  • Cutaway (detail)
  • Cutaway (detail)
  • Cutaway #3
  • Cutaway #3 (detail)
  • Cutaway #3 (detail)
  • Quarry
  • Quarry (detail)